מבוא
האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים, לרבות ביקור וגלישה באתר ו/או רישום לאתר ו/או כל שימוש אחר בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
ככל שיחולו תנאי שימוש נוספים או ספציפיים באתר ו/או באחרים הנלווים לאתר הרי שאלו יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן.
במידה ואינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים להלן, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד גם לנשים.


הגדרות
אתר יפה'לה ח.פ 033144056, הינו הבעלים והמפעילה של את אתר www.yafela.co.il לרבות אתרים אחרים הנלווים לו, ככל וישנם (להלן: "האתר"), ואת האפליקציה הסלולארית בשם " yafela.co.il לוח קונים ומוכרים" (להלן: "האפליקציה הסלולארית"), ואת השימוש באתר מותאם למכשיר סלולארי )להלן: "אתר מותאם לסלולארי"), כולם ביחד יקראו להלן: "החברה". 
אדם, לרבות לקוח עסקי, המבקש להשתמש במידע המוצג באתר יקרא להלן: "המשתמש".
יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא העוסק במסחר זעיר, סיטונאי או קמעונאי של מוצרים ו/או מתן שירותים המבקש לפרסם מידע אשר יוצג באתר יקרא להלן: "לקוח עסקי".
הפרופיל שיוצר המשתמש באתר יקרא להלן: "כרטיס המשתמש".
אדם אשר מבקש לפרסם מידע אשר יוצג באתר ייקרא להלן: "המפרסם".
המידע המוצג באתר, לרבות המידע במודעות הדרושים המוצגות באתר, וכן המידע אשר מוזן על ידי משתמש, מפרסם וכל גורם אחר באתר יקרא להלן: "המידע".
העלאת תכנים לאתר, לרבות לכרטיס המשתמש באמצעות הזנת נתונים ו/או העלאת קבצים מכל סוג שהוא יקרא להלן: "פרסום".
תכנים, פרסומות, מחירונים, מאמרים, טיפים, חוות דעת, תגובות, תגובות למודעות (טוק-בקים) והמלצות מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות לצרכים פרסומיים, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר (כגון: הודעות, תמונות, מפות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) יקראו להלן: "תכנים".
פרסום תכנים, אשר כרוכים ברישום לאתר, יעשה לרבות באמצעות פרסום מודעה (להלן: "מודעה").
כל עסקה לתקופה בלתי קצובה בה יפרסם המשתמש מודעות באתר הכרוכות בתשלום תיקרא להלן "עסקה מתמשכת" כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.


הגבלת אחריות
השימוש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, בעלי השליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעם כל אלו בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובאמצעותו והללו לא ישאו בכל אחריות להתאמת השירותים המוצעים באתר לצרכי ו/או למטרות כל משתמש.
החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע ולתכנים הנמצאים באתר ובכל אמצעי אחר בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע ובתכנים אלו.
החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, ממוני ו/או אחר, מכל מין וסוג שהוא שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסום המידע והתכנים הללו.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר יעשה באתר ובתכניו.


תנאי השימוש באתר
הינך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים להלן.
אינך רשאי להשתמש במידע ובתכנים המפורסמים באתר באופן השונה מהכללים שלהלן, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמת החברה ו/או האתר לכך.
השימוש באתר מוגבל לשימוש פרטי ואישי, לרבות קבלה ועיון במידע ממפרסמים, פנייה אליהם בקשר עם המודעות שפרסמו, ופרסום מודעה בנוגע לממכר נכס, מוצר, שירות שמפרסם המודעה מבקש למכור. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, למעט לשם קידום מטרות עסקיות או מסחריות כלקוח עסקי וכל שימוש באתר למטרה אחרת אסור בהחלט.
כל אדם רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון אלא אם כן קיבל מראש ובכתב את הסכמת החברה ו/או האתר לכך והכל בהתאם לתנאי ההסכם הפרטני בין המשתמש והחברה ו/או האתר.
המידע והתכנים שנמסרים לפרסום באתר (למעט המידע האישי המוזן בכרטיס המשתמש) יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש הסורקים את האתר על בסיס יומי/שבועי/חודשי באופן אוטומטי והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות לקבל בעקבות מסירתם. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לתגובות אלו.
המשתמש מתחייב שלא יעשה כל שימוש במידע ובתכנים, כולם או חלקם, לצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים.
תעריפי השימוש בתכנים ובשירותים השונים יופיעו במחירון אשר יפורסם באתר ו/או במסגרת תנאי ההסכם הפרטני בין המשתמש והחברה.
לחברה עומדת הזכות לשנות ו/או לעדכן את עלויות השימוש, התעריפים, המסלולים, ויתר תנאי התקשרות עם לקוחותיה, מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש החדשים") על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תפרסם את תנאי השימוש החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.
המשתמש מצהיר כי הסעד היחיד שיהא זכאי לו בכל מקרה בו לא יסכים לקבל את מי מתנאי השימוש החדשים יהא הפסקת פעילותו באתר וקבלת החזר יחסי בעבור התקופה שממועד הצהרתו בדבר אי הסכמתו לקבל את התנאים החדשים כאמור ו/או ממסירת הודעת הפסקת שימוש מטעמו ועד לסוף התקופה עבורה שולמו דמי המנוי.
. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בקשר עם תנאי השימוש החדשים.


הרישום לאתר
שימוש באתר ובשירותים הכרוכים בתשלום בעתיד, עשוי לדרוש מסירת מידע ונתונים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי התשלום, סיסמא ואימות סיסמא). נתונים אלה יועברו וישמרו במאגר המידע של החברה.
ככל ותידרש מסירת מידע ופרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
מובהר כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידי המשתמש אינה מחויבת על פי חוק אך ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כחובה לא יתאפשר שימוש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוחות השונים.
המידע והנתונים האישיים המוגדרים כחובה יוצגו באופן שונה ובולט משאר השדות המופיעים בעת רישום לאתר.


מדיניות פרטיות
בעת השימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת ההרשמה נאסף מידע אודות המשתמשים.
החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר.
חלק מהמידע מזהה את כל משתמש באופן אישי בשמו, כתובתו, אמצעי תשלום שברשותו וכיו"ב. מנגד, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה, התכנים אותם העלה לאתר ועוד.
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות הפרטיות בחברה ובהתאם להוראות כל דין, ולצרכים הבאים:
הפעלת השירותים השונים באתר;
שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
שינוי או ביטול, הרחבה או צמצום של שירותים ותכנים קיימים;
מתן אפשרות לקנייה או רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים;
התאמת המודעות, התכנים והפרסומות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש;
קבלה ו/או שליחה של דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ויצירת קשר עם המשתמש בהתאם להוראות התקנון וכל דין;
המידע שלא נמסר על ידי המשתמש באופן אישי על מנת להשתמש בשירותי האתר וישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
מובהר כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת.


מסירת מידע לצד שלישי
מבלי לגרוע ממדיניות הפרטיות באתר, החברה תמנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
במקרים בהם ייפתח הליך משפטי (פלילי או אזרחי) כנגד החברה הנוגע ו/או המורה על מסירת פרטיך האישיים לצד שלישי ו/או במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי שיינתן כנגדה.
אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות שלעיל.


אבטחת מידע
החברה עושה שימוש במערכת אבטחה, בנהלים ובתקנים העדכניים והמחמירים ביותר לצורך אבטחת המידע המצוי באתר.
הואיל ואין בנמצא טכנולוגיה ו/או אמצעים אחרים היכולים לספק למערכות המידע ורשתות התקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, הרי שהחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט ותמידי מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
עוד מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות ו/או חוקיות של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.


קבצי Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אבטחת מידע, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיו האישיות, לתחומי העניין ולאינפורמציה בה מתעניין ו/או חפץ המשתמש.
המידע הנאסף באמצעות Cookies משמש את החברה לצרכים פנימיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר במטרה להתאימו לצרכי המשתמש, והוא כפוף למגבלות שנטלה על עצמה החברה באמצעות אימוץ מדיניות הפרטיות ובהתאם להוראות כל דין.
בנוסף על האמור לעיל, הפרסומות המופיעות באתר, בהתאם להסכם של חברות הפרסום עם החברה מתבצע אף הוא באמצעות Cookies, המאפשרים להן לאסוף מידע על האתר והפרסומות בהן צפה המשתמש. הצבתן במחשבו האישי של המשתמש הינה על פי נהלי חברת הפרסום הספציפית ולא בהתאם למדינית הפרטיות של החברה.
מובהר כי דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies באמצעות שינוי מאפייני ההגדרות במחשב המשתמש. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.


הזכות לעיון במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה שכזאת תיעשה לכתובת שלהלן: חברת לוחות yafela בע"מ - מחלקת שירות הלקוחות, באמצעות פקס שמספרו 0549-770767 או באמצעות פנייה למוקד שירות לקוחות אינטרנטי הפועל בימים א-ה בין השעות 9:00-17:30 בטלפון 03-7707676 או באמצעות לחצן "צור קשר" באתר, ונציג השירות ישמח להשיב לה.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.


תכנים אסורים
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר למטרות אחרות מלבד אלו שלשמן פועל האתר ומתחייב שלא לפרסם באתר במישרין ו/או באמצעות קישורים לאתר את התכנים הבאים (להלן: "תכנים אסורים"):
תכנים הפוגעים ו/או מפרים זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב) והעלאת תכנים אשר אינם שייכים למפרסם;
תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיניים, גסים, טורדנים, פוגעניים, עוינים, מפלים, מאיימים, גזעניים, מזיקים, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק;
תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מטעה ו/או מסולף ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר;
תכנים המהווים לשון הרע או הפוגעים בפרטיותיו של אדם ו/או בשמו הטוב, לרבות פרסום פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודותיו;
תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם או את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
תכנים המזהים אנשים אחרים, מבלי שאלו נתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) ו/או ריגול, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב;
כל מידע העלול להטעות צרכן;
תכנים המכילים מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט, בכלל, ובמשתמשי האתר, בפרט;
תכנים המכילים מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
תכנים אשר אינם רלוונטיים למודעה המפורסמת ו/או מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו משתמש, לרבות קורות חיים, תמונות, ומידע אישי;
תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים;
תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש, לרבות קורות חיים, תמונות, ומידע אישי;
לחברה תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטי, לרבות דרישה לסעדים זמניים, כנגד משתמש אשר הפר מי מסעיפי תקנון זה, לרבות בשל פרסום תכנים אסורים.


מוצרים מסוכנים
כל מודעה באתר בקטגורית מוצרים מסוכנים כפופה להוראות הדין ולהוראות תקנון זה.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר יעשה באתר לצורך אחזקה ו/או מסירה ו/או רכישה ו/או עסקאות במוצרים מסוכנים לרבות כלי ירייה, צעצועים מסוכנים, תרופות תכשירים רפואיים ו/או כל מוצר אחר העלול לגרום לנזק פיזי, גופני, נפשי ו/או רכושי ו/או מטרד למחזיק ו/או למשתמש בו ו/או לצד שלישי שלא בהתאם להוראות כל דין.
למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין או בעקיפין לצד כלשהו בקשר עם שימוש כאמור במוצרים מסוכנים.


זכויות היוצרים והקניין הרוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, שמו, תוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנה, יישום, פטנט, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ויש לה אינטרס וזכות להגן עליו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
בנוסף על האמור לעיל, באתר מפורסמים תכנים שונים בהתאם להסכמים שחתמה החברה מול צדדים שלישיים (מחירונים, מפות וכיו"ב). זכויות היוצרים בתכנים אלו שייכות לצדדים שלישיים ואין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת בעלי הזכויות בהם, בכתב ומראש.
עם קבלת תנאי השימוש באתר, כל המפרסם תכנים באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם התכנים כאמור, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
כל תמונה המועלית לאתר על ידי המפרסם הינה באחריות המפרסם בלבד.
החברה לא תישא באחריות לכל נזק, מכל מין ו/או סוג שהוא, הנוגע לזכויות יוצרים, קניין רוחני ואחרות שהופרו כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים המשמש נושא לזכויות כאמור.


הפעלת האתר ותקינותו
החברה רשאית, באופן זמני או סופי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, כולם או מקצתם, וזאת ללא צורך במתן הודעה על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, שבושים, תקלות, טעויות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא, ישיר או עקיף, עוגמת נפש, אי-נוחות וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.


קישורים לאתרים אחרים
באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט, מקורות מידע ותכנים אחרים והם אינם מתפרסמים על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
אין החברה אחראית ו/או שולטת ו/או מפקחת על הקישורים לאתרים האינטרנט, מקורות המידע והתכנים הללו.
אין החברה מתחייבת ו/או ערבה כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט ומקורות מידע פעילים. כמו-כן, הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או בקישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנונים אחרים, העשויים להימצא באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.


ניהול ופרסום המודעות
החברה רשאית לבטל, למחוק, לשנות, לערוך ולשכתב כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמש באתר מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בקשר עם מחיקת תכנים כאמור.
החברה רשאית שלא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו הולם את הסטנדרטים של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים באתר, אשר לדעתה מפרים את תקנון האתר ו/או הוראות כל דין ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק ו/או להסיר תכנים כאלו בכל עת ובמידת הצורך אף למחוק את התוכן שהועלה על ידי המשתמש או את כרטיס המשתמש כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות.
החברה רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר במידה והמשתמש לא יעמוד במי מתנאי תקנון זה.
הפסקת פעילות המשתמש לא תגרע מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט במסגרת תקנון זה, אף אם יותר למשתמש לשוב ולהשתמש בשירותי האתר.
במידה ויתקבלו אצל החברה תלונות אודות שימוש בכרטיס משתמש בניגוד לתנאי התקנון, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או למחוק באופן מיידי את כרטיס המשתמש ללא התראה מוקדמת וללא מתן הנמקה ולמשתמש לא תיהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין הסרה ו/או מחיקה כאמור.


שירות דיוור ישיר אלקטרוני
מעת לעת, החברה תשלח אליך בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר תחומי הפעילות של האתר, שירותים, וכן מידע בעל תוכן שיווקי ופרסומי.
בהתאם להוראות החוק, מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות מתן הודעה לחברה ו/או באמצעות לחיצה על לחצן 'הסרה מרשימת התפוצה' המצורף לכל הודעה ומסירת המידע תופסק בסמוך לאחר קבלתה.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות השירות דלעיל.


שירות התרעות למייל
שירות התרעות המוצע באתר מאפשר למשתמש המעוניין בכך לקבל התרעה ישירות למייל האישי שלו בכל פעם שמתפרסמת מודעה או מתעדכן מידע בתחום שהוזן על ידו.
שירות ההתרעות למייל מופעל ע"י חברת לוחות yafela בע"מ (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).
השירות לשימוש אישי/פרטי אינו כרוך בתשלום למשתמש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות ההתרעות למייל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות השירות דלעיל.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למפרסם ו/או לצד שלישי כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם השירות הנ"ל ולמשתמש בשירות זה לא תיהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות ההתרעות למייל.


שירות קבלת SMS
שירות קבלת SMS מאפשר קבלת הודעת טקסט וקישור המכיל תכנים מפרטי המודעה למכשיר הסלולארי של המעוניין בו או של מישהו אחר.
השירות מופעל ע"י חברה חיצונית (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).
מתן השירות וקבלתו מותנה בעמידת בעל המכשיר הסלולארי או המחזיק בו כדין (ובהסכמת בעליו) בתנאים הבאים:
הזנת מספרו הסלולארי של המכשיר אליו מתבקש השירות.
זמינות המכשיר הסלולארי לקבלת השירות.
התאמת המכשיר הסלולארי לקבלת התכנים המבוקשים (SMS, הודעות דואר אלקטרוני וכיו"ב).
השימוש בתכנים הנשלחים באמצעות שירות זה מוגבל לשימוש פרטי ואישי. אין להעתיק, לשכפל, לשדר, לשנות, להפיץ, לפרסם, להציג ו/או להשמיע את התכנים ו/או להשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר וכל שימוש למטרה אחרת אסור בהחלט.
עלות קבלת שירות SMS למכשיר הסלולארי תופיע במחירון אשר יפורסם באתר ולחברה שמורה הזכות לשנות את תעריפי קבלת השירות מעת לעת, לאחר שתפורסם על-כך הודעת עדכון למקבלי השירות.
החיוב בשירות קבלת SMS יחויב, אף אם לא הגיע ליעדו בשל אי עמידת המשתמש המעוניין בו בתנאי הזמינות והתאמת המכשיר המפורטים דלעיל.
החיוב יבוצע באמצעות חיוב חשבון הטלפון של המכשיר הסלולארי אליו התבקש מתן השירות ו/או באמצעות כל מנגנון תשלום אחר בו תבחר החברה תוך שאימוץ החלופה הרלבנטית נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות את התעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב לכלל מקבלי השירות ו/או לחלקם ו/או להפסיק את שירות קבלת SMS בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
החברה אינה מתחייבת כי שירות קבלת SMS יהיה תקין בכל עת.
למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות השירות דלעיל.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למפרסם ו/או למקבל השירות ו/או לצד שלישי כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם השירות הנ"ל בארץ או בחו"ל ולמשתמש בשירות זה לא תיהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות קבלת SMS.
אין באמור כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, לרבות לעניין היעדר או הגבלת אחריות.


תנאי שירות בחיוג למספרי פרימיום 1-900
החברה מאפשרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציג ולהקצות בתכנים ובמידע המתפרסם באתר המותאם לסלולארי ו/או באפליקציה הסלולארית, מספרי טלפון ייעודים בקידומת של 1-900 (להלן: "מספרי הפרימיום").
למען הסר ספק, העלות הנקבעת לשיחות במספר פרימיום נעשית על ידי משרד התקשורת וכי נכון להיום ערכן עומד על חמישים (50) אגורות לדקה בתוספת עלות שיחה רגילה.
תקרת החיוב בגין כל שיחה בחיוג מספרי פרמיום לא יעלה מעל 30 ש"ח (להלן: "גבול החיוב לשיחה") ולפי התנאים הבאים:
גבול החיוב לשיחה הינו בגין שימוש במספרי פרימיום על פי העלות הנקבעת לשיחות במספר פרימיום על ידי משרד התקשרות כמפורט בסעיף ‎98 לעיל. 
החישוב נעשה על בסיס חיוג ממכשיר סלולארי ספציפי, ועבור שיחות אשר בוצעו על בחיוג למספרי פרמיום דרך מכשיר זה. 
במקרה בו גולש יחרוג מגבול החיוב לשיחה במהלך שיחה מסוימת, יחויב על פי תעריף משרד התקשורת.
לא ניתן לקבל הודעות טקסט (SMS) במספר הפרימיום.
יובהר כי השירות הניתן לחברה והמופעל באתר מותאם לסלולארי ו/או באפליקציה הסלולארית נעשה ע"י חברת קבוצת א. ציון בע"מ (להלן: "הספק"). החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליף בכל עת את שירותי הספק ו/או את שירותי מספרי הפרימיום ללא מתן הודעה כלשהי למשתמשי האתר המותאם ו/או למשתמשי האפליקציה הסלולארית.
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר פרימיום באופן סדיר ועל מנת לספק למשתמשים חווית שירות טובה ככל שניתן.
על אף האמור לעיל, בכל מקרה של מתן שירותי מספרי פרימיום דרך האתר ו/או האפליקציה הסלולארית, לא תישא החברה באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה ממשיבון קולי ו/או עיכוב בהפעלת השירות ו/או תקלות באתר). בנוסף על כך יובהר, כי החברה לא תישא באחריות בגין חיובים שעלולים להיווצר כתוצאה מתקלה בשירות לרבות תקלה בשירות שניתן על ידי הספק לעיל או כל מחליף שלו ו/או תקלה מצד המפעיל הסלולארי ו/או תקלה שנוצרה במכשירו של המשתמש.
על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השירות לעיל בכל עת ו/או להפסיק ו/או לבטל ו/או להגביל את השימוש ו/או הצגת מספרי פרימיום במהלך השימוש באתר מותאם לסלולארי ו/או באפליקציה הסלולארית אשר באמצעותם בוצעו שיחות דרך מספרי פרימיום. יובהר כי למשתמש ו/או למפרסם ו/או ללקוח עסקי לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות מספרי פרימיום כאמור לעיל ובסעיף זה. 


לקוחות עסקיים
כל שימוש באתר באופן הקשור במישרין ו/או בעקיפין בפרסום ו/או בהצעה מסחרית כרוך בתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה וכן הסכמת הלקוח העסקי לתנאיה העסקיים של החברה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות להסיר ו/או להפסיק לאלתר וללא כל מתן הודעה מוקדמת כל פרסום תוכן ו/או שימוש אחר של לקוח עסקי שלא נתקבל תשלום בגינו ו/או הנחזה לפרסום תוכן ו/או שימוש אישי ופרטי ו/או בשל שימוש שלא בהתאם להוראות תקנון זה מבלי שיהא בכך בכדי לפגוע באילו מן הסעדים הקיימים לחברה בשל כך.
שירות "הקפצת" מודעות ללקוחותיה העסקיים של החברה ו/או האתר מוגבל לפעם אחת ביום והשירות, כיתר השירותים המוצעים באתר, הינו בהתאם לתנאי השירות המובאים לעיל.


לקוחות פרטיים
שירותים מסוימים המוצעים ללקוחותיו הפרטיים של האתר עשויים להיות כרוכים בהרשמה ובתשלום ועלותם תפורסם במחירון אשר יעודכן מעת לעת.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות להסיר ו/או להפסיק לאלתר וללא כל מתן הודעה מוקדמת כל פרסום תוכן ו/או שימוש אחר של לקוח פרטי שלא נתקבל תשלום בגינו מבלי שיהא בכך בכדי לפגוע באילו מן הסעדים הקיימים לחברה בשל כך.


ביטול עסקאות
המשתמש יהא רשאי למסור הודעת ביטול עסקה בהתאם לאמצעי ההתקשרות המנויים במסגרת החלק העוסק בזכות לעיון במידע בתקנון זה.
בהתאם להוראות הדין, הודעת הביטול תיכנס לתוקף תוך שישה (6) ימי עסקים, אם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום או בתוך שלושה (3) ימי עסקים, בכל מקרה אחר או במועד אחר, מאוחר יותר, הנקוב בהודעת הביטול.
מבלי לגרוע מן האמור, בכל מקרה של "עסקת מכר מרחוק", יהא המשתמש המפרסם הודעות בתשלום רשאי לבטל את ההסכם במסירת הודעה בכתב תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובעסקה מתמשכת, בין אם הוחל מתן השירותים ובין אם לאו.
במועד הביטול יופסק מתן השירותים הכרוכים בתשלום למשתמש והחברה לא תחייב את המשתמש בתשלום עבור שירותים שניתנו לו לאחר מועד קבלת הודעת הביטול.
בהתאם להוראות כל דין, במידה ותבוטל עסקת מכר מרחוק, לא ינתן החזר כספי בגין התקופה בה ניתנו השירותים למשתמש וזה ישלם את התמורה היחסית עבור השירותים שניתנו לו.
בכל מקרה של ביטול עסקה שאינו מן הטעמים המנויים בחוק, תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.


שירות הלקוחות
החברה מקפידה על מילוי הוראות החוק.
אם הינך סבור כי בוצעה הפרת חוק על ידי מי מבין המשתמשים ו/או אם פורסמו באתר תכנים העלולים לפגוע בך, מכל טעם שהוא ו/ או אם מצאת באתר כל מידע שהינו שגוי ו/או חסר ו/או באם הינך מעוניין להתנתק מאחד השירותים שמספק האתר, הינך מוזמן להעביר את פנייתך ו/או בקשתך בהתאם לפרטי ההתקשרות עם החברה הנזכרים לעיל.


שיפוי
המשתמש מתחייב לפצות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה הישירים והעקיפים הנובעים כתוצאה מהפרת כל תנאי מתנאי התקנון כאמור, מבלי שתוטל על החברה כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 2,500 ₪ עבור כל הפרה כאמור.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם כנגד משתמש שהפר תנאי מתנאי התקנון, לרבות זכותה של החברה לתבוע בנוסף לאמור סעד של שיפוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד מצטבר אחר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם – לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עקב הפרת ההתחייבות כאמור, לרבות בשל פרסום תכנים אסורים.


תחולת הדין וסמכויות השיפוט
על כל עניין שבמחלוקת בקשר עם הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין ו/או מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/א עם תנאי השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו או בבתי המשפט בפתח תקווה.